محمدباقر نحوی

سمت: رئیس هیئت مدیره 

تحصیلات:
لیسانس مهندسی آبیاری سال 1366 از دانشگاه شیراز

فوق لیسانس مهندسی آبیاری و زهکشی سال 1371 از دانشگاه تهران

سوابق کاری:
28 سال در زمینه مهندسی آب

سابقه کار در شرکت:
18 سال