پایدار سازی تکیه گاه های سد مخزنی مارون

موقعیت: رودخانه مارون–استان خوزستان
اهم عملیات:
- توری سنگی با ظرفیت 500 تا 3000 کیلو ژول جمعا 820 متر
- توری هدایت کننده 18500 متر مربع
- سازه های بتنی سنگ گیر 520 متر
- شات کریت 5000 متر مربع
- مونو بار 600 متر
وضعیت: طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات

پایدار سازی تکیه گاه های سد شهيد عباسپور

موقعیت: رودخانه کارون –استان خوزستان
اهم عملیات:
- تهیه و اجرای مونوبار با بار تسلیم 105 تن در طول کل 5200 متر
- تهیه و اجرای توری سنگ گیر 1000 تا 3000 کیلو ژول به طول کل 440 متر
- تهیه و اجرای توری هدایت کننده در سطح 4200 متر مربع
- تهیه و نصب ابزار دقیق بار سنج و درز سنج

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات