اعضای هیئت مدیره     منصور نوعی
     مـــدیر عامل
     فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان - فوق لیسانس هیدرولیک IHE
     محمد باقر نحوی
     رئیس هیت مدیره
     فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

     محمد رضا امیدوار
    عضو هیت مدیره و مسئول امور نظارت
     لیسانس مهندسی کارهای آبی

Date:1400/07/17 Owner:admin