محمدرضا امیدوار

سمت: عضو هیئت مدیره
تحصیلات:
لیسانس مهندسی کارهای آبی سال 1356 از دانشگاه تبریز


سوابق کاری:
38 سال د
ر زمینه مهندسی آب

سابقه کار در شرکت:
16 سال